Untitled Document
Z życia diecezji

Sprawozdanie ze spotkania Rady Kapłańskiej Diecezji Tarnowskiej

Dnia 5 maja 2005 roku w tarnowskiej Kurii Diecezjalnej odbyło się spotkanie Rady Kapłańskiej. Obradom przewodniczył ordynariusz tarnowski bp Wiktor Skworc. Po wspólnej modlitwie podziękował wszystkim kapłanom za to, iż wraz z wiernymi stworzyli niepowtarzalną atmosferę modlitwy i bogatych religijno-duchowych przeżyć w niezapomniane dni odchodzenia Jana Pawła II do Domu Ojca. "Przychodzi teraz czas - podkreślił Pasterz Kościoła tarnowskiego - aby zastanowić się nad Jego pontyfikatem i wydobyć najważniejsze akcenty posługi Papieża Polaka". Biskup zwrócił się więc z prośbą do dziekana Wydziału Teologicznego w Tarnowie, ks. dr. hab. Antoniego Żurka i rektora tarnowskiego Wyższego Seminarium Duchownego, ks. dr. Wiesława Lechowicza, aby w kierowanych przez siebie instytucjach zainicjowali i animowali wieloaspektową refleksję nad spuścizną pontyfikatu Jana Pawła II. Ordynariusz tarnowski przywołał pewne wątki papieskiego nauczania, które - jego zdaniem - w pierwszym rzędzie domagają się głębszego przemyślenia i opracowania: życie, małżeństwo i rodzina, kwestie społeczne, misje, jedność i pokój rodzaju ludzkiego, szeroko pojęta ewangelizacja.

Głównym punktem obrad był referat ks. prał. dz. Adama Kokoszki, wikariusza biskupiego do spraw formacji kapłańskiej, który - w oparciu o stosowne ankiety - zaprezentował pozytywne i negatywne tendencje w postawach współczesnych kapłanów.

Wśród tendencji pozytywnych Prelegent wyliczył m. in.: szacunek wobec biskupa, otwartość na ludzi, bezinteresowność, ofiarność, dostrzeganie potrzeby permanentnej formacji intelektualnej, wrażliwość, zaangażowanie duszpasterskie. Ks. Kokoszka wskazał też na sposoby udoskonalania i podtrzymywania pozytywnych postaw duchownych: pogłębianie osobistego życia religijnego, uczestnictwo w pielgrzymkach, wspólnotowa modlitwa na plebaniach, autoformacja, przejrzystość w sprawiedliwym wynagradzaniu księży.

Do rysów negatywnych kapłańskiej postawy Ksiądz Kokoszka zaliczył m. in.: materializm, brak ducha ofiary, wygodnictwo, nieuporządkowane dążenie do sukcesów, braki w kulturze osobistej, niewłaściwe relacje do kobiet, syndrom "wypalenia" (przygaśnięcie zapału misyjnego), formalizm.

Jako sposoby przeciwdziałania negatywnym tendencjom, ks. doktor wymienił następujące: troskę o formację stałą, tworzenie księżowskich ośrodków duchowej regeneracji, systematyczną spowiedź, ukazywanie wzorców życia kapłańskiego, upomnienie braterskie. Prelegent wysunął też pewne postulaty pod adresem formacji seminaryjnej, a mianowicie: ciągłe pogłębianie ducha wiary i modlitwy, bardziej efektywne wykorzystywanie praktyk duchowych, więcej ćwiczeń z katechezy, budzenie ducha większej odpowiedzialności za siebie i innych, lepsze poznanie rodziny kandydatów, otwartość kleryków na kapłanów pracujących w duszpasterstwie, odpowiedni dobór wychowawców seminaryjnych.

Biskup ordynariusz, podziękował ks. prał. Adamowi Kokoszce za troskę o stałą formację kapłanów w diecezji tarnowskiej i za wielką frekwencję kapłanów na spotkaniach organizowanych w ramach tejże formacji.

Referat stał się okazją do dyskusji, która była kolejnym punktem obrad. Ze względu na szerokość zaprezentowanej problematyki - za radą Pasterza diecezji - skoncentrowano się w szczególności na tendencjach pozytywnych w postawach tarnowskich kapłanów; po to, by jeszcze bardziej je wzmocnić. Wśród zalet naszych księży, zwrócono uwagę na: gorliwość duszpasterską, dobre porozumienie między pokoleniami duchownych, wielką troskę o życie duchowe, naturalność w kontaktach, świadectwo życia, pracowitość, umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zaangażowanie w pielgrzymki, oazy, misje.

Podsumowując obrady, Biskup Wiktor Skworc, zauważył, że niewątpliwie zasadniczym rysem tarnowskich kapłanów jest pracowitość i gorliwość duszpasterska. "Ale - jak mówił dalej - ta pracowitość powinna być zawsze łączona z pójściem w głąb. Istotna jest więc kontemplacja. To bowiem ostatecznie decyduje o jakości kapłana". Biskup wyraźnie zaznaczył, że każdy kapłan musi być świadomy osobistej odpowiedzialności za swoje kapłaństwo. Odnosząc się do zjawisk negatywnych w postawach kapłanów wskazał on na potrzebę profilaktyki. Na koniec zwrócił również uwagę na potrzebę budowania wspólnoty kapłańskiej.

Spotkanie Rady Kapłańskiej zakończyła wspólna modlitwa i pasterskie błogosławieństwo.

Ks. Marek Kluz
Sekretarz Rady

Tarnów, 4 maja 2005 r.


 

Untitled Document
CZĘŚĆ I
URZĘDOWO-INFORMACYJNA

Akta Stolicy Apostolskiej

Akta konferencji Episkopatu Polski

Akta Biskupa Tarnowskiego

Dekret

Z życia diecezji

Godności - zwolnienia - nominacje - inne

CZĘŚĆ II
FORMACYJNO-PASTORALNA

Opracowania